Algemene verkoopsvoorwaarden

 1.  Preambule

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten, via de website www.art-23.be (hierna de “site” genoemd).

Zij worden gesloten tussen enerzijds ART23 (Mélissa LUYTEN – contactart23@gmail.com) geregistreerd bij ECB onder nummer 0744396113 en met bedrijf hoofdkantoor Donkserstraat 62, 3071 Erps-Kwerps, hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds de persoon die een bestelling plaatst, hierna “de koper” genoemd.

 

 1. Onderwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper te definiëren, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.art-23.be ongeacht of de koper een professional of een consument is. De aankoop van een product via deze website impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

 

 1. Producten te koop

De te koop aangeboden producten zijn de producten die op de website staan, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en op het moment van de raadpleging van de site door de koper, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoper gebruikt alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van de producten in real time op de website te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een product niet meer beschikbaar is om de bestelling uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling terugkrijgt als hij al betaald heeft.

ART23 tracht de producten op zijn website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te presenteren. Door de aard van de aangeboden producten kunnen er verschillen (zoals kleurverschillen) bestaan tussen de producten die op de website worden weergegeven en de producten die aan u worden geleverd.

Alle producten die te koop worden aangeboden zijn ontworpen met de nadruk op een eco-verantwoordelijk aspect.

Om de kwaliteit en de levensduur van de producten te optimaliseren, is het belangrijk om de onderhoudsinstructies op te volgen.

 1. Prijzen en betaling

De prijzen van de producten die op de website worden weergegeven, zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen).

De aangegeven prijzen zijn gegarandeerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, behalve in geval van een fout of nalatigheid van de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling.

De prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, die worden toegevoegd aan het totale bedrag dat in het winkelmandje moet worden betaald.

In geval van een fout in de prijs van het (de) bestelde product(en) zal de verkoper de koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem voorstellen zijn bestelling tegen de gecorrigeerde prijs te bevestigen of te annuleren. Bij gebrek aan een antwoord van de koper wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de order.

De betaling van de aankopen wordt gedaan door bank overschrijven, bancontact, Mastercard, VISA en Maestro.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10% per jaar en een boetebeding van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 50,00 per factuur. De individuele klant – niet – professioneel – kan het voordeel van deze clausule inroepen ten gunste van hem in geval van een bewezen en objectief bewezen schending van de verplichtingen van de onderneming, in het kader van de wederkerigheid van de verplichtingen.

 

 1. Bestelling

De klant die geïnteresseerd is in een artikel dat te koop is op de website www.art-23.be besteld rechtstreeks via de hierboven genoemd website.

Het contract treedt in werking nadat de verkoper een orderbevestiging heeft gestuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

ART23 behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van een geschil met een klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling van de klant. De verkoper kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Door het surfen op de website en het plaatsen van bestellingen gaat de klant akkoord met:

 • Geef uw exacte contactgegevens;
 • Gebruik deze website alleen voor overleg of om geldige bestellingen te plaatsen;
 • Plaats geen valse of frauduleuze orders. Indien de verkoper redelijkerwijs kan aannemen dat een dergelijke bestelling is geplaatst, behoudt hij zich het recht voor de bestelling te annuleren en de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

 

 1. Leveringen

Bestellingen worden verzonden naar het door de koper aangegeven leveringsadres en volgengs de leveringswijze die op het bestelformulier is aangegeven.

Tenzij anders is overeengekomen, worden de levertijden slechts als indicatie  aangegeven.

De levertijden variëren afhankelijk van de gekozen leveringsmethode. De verkoper probeert de levering zo snel mogelijk te garanderen. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een te late levering.

Als het afleveradres niet overeenkomt met een land uit de Europese Unie, is het mogelijk dat dit land extra belastingen toepast. De klant zal zich moeten houden aan de geldende wetten, belastingen, gebruiken en regels in het land van bestemming. De verkoper zal op geen enkele wijze aansprakelijk woorden gesteld als hij deze wetten overtreedt.

De verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle verzonden artikelen voldoen aan de bestelling. In geval van een probleem wordt de koper verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper.

 

 1. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn oom een bestelling te verwerken, worden door de verkoper bewaard en kunnen woorden doorgegeven aan bedrijven waarmee hij samenwerkt, wanneer een dergelijke communicatie nodig is om de bestelling te verwerken.

De gebruiker geeft de verkoper ook de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken om zijn site en de producten die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken, met welk communicatiemiddel dan ook.

Ten slotte bewaart de verkoper persoonsgegevens om later bestellingen te vergemakkelijken en verbindt hij zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet aan een ander bedrijf bekend te maken.

De gegevens die door deze laatste worden bewaard, kunnen op elk moment door de koper worden gecorrigeerd door een eenvoudige manipulatie via de website van de verkoper.

Indien de koper zijn persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, kan hij dit doen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contactart@gmail.com.

 

 1. Wettelijk herroepingsrecht (teruggave)

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om af te zien van de levering per e-mail kenbaar maken en het geleverde product op eigen kosten en risico aan de administratieve zetel van de verkoper terugsturen.

De producten moeten in hun originele verpakking onbeschadigd worden teruggestuurd, nog steeds met hun originele labels. Indien de verpakking tijdens het transport te beschadigd is, kan de klant zijn eigen verpakking gebruiken en ervoor zorgen dat deze sterk en waterdicht genoeg is om de verpakking in zijn oorspronkelijke staat te retourneren.

Geretourneerde producten mogen op geen enkele wijze gebruikt, gewassen of beschadigd zijn. Producten die door de klant zijn beschadigd of bevuild, worden niet vergoed.

De producten worden op kosten van de klant teruggestuurd via een beveiligde leveringsmethode (bpost) of per aangetekende post voor Europa.

 

 1. Garantie

De garantie dekt alleen fabricagefouten die bestaan op het moment van levering van de producten. Defecten of schade als gevolg van zwaar gebruik, normale slijtage van een product, beschadiging of een andere reden vallen niet onder de garantie.

 

 1. Verantwoordelijkheid

ART23 zet zich in voor het leveren van producten en diensten van de best mogelijke kwaliteit.

Indien de koper van mening is dat er inbreuk is gemaakt op zijn rechten, wordt hij uitgenodigd om binnen vijftien dagen na levering en nauwkeurige en gedetailleerde klacht per post of e-mail te sturen.

De aansprakelijkheid van de verkoper met bettrekking tot elk product dat op de site wordt gekocht, is strijkt beperkt tot de aankoopprijs van deze laatste.

Vanwege het open karakter van de website en de mogelijkheid dat zich fouten voordoen in de opslag en overdracht van digitale informatie, staat de verkoper niet garant voor de nauwkeurigheid of veiligheid van de informatie die via de website wordt overgedragen of verkregen.

De producten worden geacht in overeenstemming te zijn met de contractuele bepalingen volgens de volgende voorwaarden:

 • Ze moeten voldoen aan de gepresenteerd beschrijving en de kenmerken hebben die op deze site staan vermeld;
 • Zij moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

 

 1. Overmacht

Gevallen van overmacht (staking, brand, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, fait du prince, faillissement van leveranciers, etc.) dienen als overmacht te worden beschouwd indien zij tot gevolg hebben dat de leveringen worden vertraagd.

De verkoper zal de klant zo snel mogelijk per e-mail informeren over het optreden van een van deze omstandigheden en de klant behoudt zich het recht voor om de leveringstermijn te verlengen. Evenzo behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien deze feiten de uitvoering van de bestelling op de voorziene wijze in gevaar brengen, de overeenkomst te beëindigen.

 

 1. Toepasselijk recht

Deze online verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd.